Senagat habarlary

 • Silikon möhürleýjiniň reňk syry

  Silikon möhürleýjiniň reňk syry

  Möhürli önümler gapylary we penjireleri gurmakda, perde diwarlarynda, içerki bezegde we dürli önümler bilen dürli materiallaryň tikilen möhürlenmeginde giňden ulanylýar.Daş görnüşiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin möhürleýjileriň reňkleri hem dürli-dürli, ýöne hakyky ulanylyş prosesinde ...
  Koprak oka
 • Poliuretan möhürleýji bilen silikon möhürleýjiniň arasyndaky tapawut

  Poliuretan möhürleýji bilen silikon möhürleýjiniň arasyndaky tapawut

  PU möhürleýji bilen silikon möhürleýjiniň arasynda näme tapawut bar? Iki dürli himiki kompozisiýa, silikon möhürleýji siloksan gurluşy, poliuretan möhürleýji uret gurluşy 2. Dürli maksatlar üçin silikon möhürleýji has durnukly we howa çydamly we poli ...
  Koprak oka
 • Hytaý: Silikon önümleriniň köpüsiniň eksporty ösýär we eksportyň ösüş depgini garaşylýandan has ýokary we peseldi.

  Hytaý: Silikon önümleriniň köpüsiniň eksporty ösýär we eksportyň ösüş depgini garaşylýandan has ýokary we peseldi.

  Hytaýyň gümrük gullugynyň maglumatlary: Maý aýynda importyň we eksportyň umumy bahasy 3,45 trillion ýuana deň boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9,6% ýokarlandy.Şolaryň arasynda eksport 15,3% ýokarlap, 1,98 trillion ýuan boldy;import 1,8 trillion ýuan bolup, 2,8% ýokarlandy;söwda ...
  Koprak oka
 • Perde diwar ýelimleýji gurluşyk umumy meseleler we çözgütler (biri)

  Perde diwar ýelimi gurluşyk taslamalary üçin aýrylmaz material bolup, “görünmeýän artykmaçlyk” diýip atlandyryp boljak binanyň tutuş perde diwar gurluşynda ulanylýar.Perde diwar ýeliminiň ýokary güýji, gabyk garşylygy, täsir garşylygy, aňsat gurluşy bar ...
  Koprak oka
 • Silikon möhürleýjileri gurmagyň häsiýetlerine temperaturanyň täsiriniň gysgaça derňewi

  Binanyň gurluşy silikon ýeliminiň, adatça, 5 ~ 40 the temperatura aralygynda ulanylýandygy habar berildi.Substratyň üstki temperaturasy gaty ýokary bolsa (50 above-dan ýokary), gurluşyk amala aşyrylyp bilinmez.Bu wagt gurluşyk binanyň bejeriş reaksiýasyna sebäp bolup biler ...
  Koprak oka
 • Poliuretan köpüginiň artykmaçlyklary we ätiýaçlyklary.

  Poliuretan köpükli gaplamanyň artykmaçlyklary 1. highokary netijelilik we energiýa tygşytlamak, doldurylandan soň boşluk ýok we bejergiden soň berk baglanyşyk.2.Bu zarba garşy we gysyjy, bejergiden soň ýarylmaz, poslamaz ýa-da ýykylmaz.3. Ultra pes temperatura ýylylyk geçirijiligi bilen, howa garşylygy ...
  Koprak oka
 • Silikon möhürleýji elektrik geçirermi?

  Silikon möhürleýjiler giňden ulanylýar we köplenç gündelik durmuşda ulanylýar.Bir dosty “Silikon möhürleýji geçirijimi?” Diýip sorady.we elektron tagtalary ýa-da rozetkalary baglamak üçin silikon möhür ulanmak isledi.Silikon möhürleýjiniň esasy düzüm bölegi gaty gury gaty natriý silikondyr ...
  Koprak oka
 • Highokary temperatura çydamly silikon möhürleýjiniň ulanylyş gerimi

  - Bug we gyzgyn nebit turbalary ýarylýar we syzýar, hereketlendiriji blok poslaýar we çyzylýar, kagyz guradyjynyň gyrasynyň poslamagy we ahyrky gapagyň möhürlenýän ýeriniň howa syzmagy, plastmassa galyp galyplaryny bejermek we ş.m.Plan Uçarlar, flanesler, gidrawlik ulgamlar, ýüplükli bogunlar, e ...
  Koprak oka
 • Silikon möhürleýjiniň guramagyna näçe wagt gerek?

  1. hesapyşma wagty: Silikon ýeliminiň bejeriş prosesi ýeriň içinden ösýär we dürli aýratynlyklary bolan silikon kauçukyň ýerüsti guradyş wagty we bejeriş wagty başga.Surfaceerüsti abatlamak üçin, silikon möhürleýji bolmazdan öň edilmeli ...
  Koprak oka
 • Silikon möhürleýjiler üçin seresaplyklar.

  Öýi abadanlaşdyrmakda köplenç ulanylýan silikon möhürleýjiler, häsiýetlerine görä iki görnüşe bölünýär: bitarap silikon möhürleýjiler we kislotaly silikon möhürleýjiler.Silikon möhürleýjileriň işine köp adam düşünmeýänligi sebäpli, bitarap ulanmak aňsat ...
  Koprak oka
 • Silikon möhürleýjiniň ulanylyş ädimleri we bejeriş wagty

  Silikon möhürleýji, esasan dürli aýna we beýleki substratlary baglamak üçin ulanylýan möhüm ýelimdir.Maşgala durmuşynda giňden ulanylýar we bazarda silikon möhürleýjileriň köp görnüşi bar we silikon möhürleýjileriň baglanyşyk güýji adatça görkezilýär.Onsoň, nädip ...
  Koprak oka
 • Näme etmeli?Gyşky gurluş möhürleýjileri ýuwaş-ýuwaşdan bejerýär.

  Bilýäňmi?Gyş aýlarynda gurluş möhürleýji hem çaganyňky ýaly bolar, kiçijik gahar-gazap döreder, bu nähili kynçylyklara sebäp bolar?1.Strukturaly möhürleýji ýuwaş-ýuwaşdan bejerýär Daşky gurşawyň temperaturasynyň duýdansyz peselmegi, silikon möhürleýjilerine getirýän ilkinji mesele, olaryň tölemegi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2